Juridiske vurderinger

Vurderingene nedenfor er utført av Advokatfrmaet Steenstrup Stordrange DA.

Festerens rettigheter

Festeren av et gravsted har krav på å kunne bestemme hvem som skal gravlegges innenfor festetiden. Denne retten kan ikke gjøres gjeldende når legemet som tidligere er gravlagt ikke  er nedbrutt som forutsatt.

Ansatte på gravlunden som arbeider med å grave ut graver for ny begravelse, risikerer på sin side å grave opp levninger etter tidligere begravelser. Dette er ofte en belastning for vedkommende og dessuten i strid med både arbeidsmiljøloven og gravferdsloven.

Etterlatte risikerer at sine gravlagte slektninger ikke behandles med den respekt og verdighet som kreves når forsøk på gjenbruk av gravplass foreligger.

Kirkelig Fellesråd og kommunenes ansvar

Kirkelig fellesråd og kommunen har et ansvar for å sørge for at nedbrytning har funnet sted innenfor den fredningstid som gjelder på den aktuelle gravplassen. Ansvaret gjelder overfor festere av gravplassen, men også overfor arbeidere og øvrige etterlatte. Det er et ansvar overfor kommunens beboerne om riktig utnyttelse av ressurser.

Det vil ikke være tilstrekkelig å sette fredningstiden så lang at realiteten er at gjenbruk ikke kan skje. Det er i strid med lovens system og hensynet til etterlatte som forutsetter at legemet brytes ned.

Kirkelig fellesråd og kommunen må sørge for at naturlig nedbrytning fnner sted. Kirkelig fellesråd og kommunen har flere muligheter til å sørge for naturlig nedbrytning, og med det opprettholde de forpliktelser og ansvar de er pålagt.

Naturlig nedbrytning

På gravplass som ikke er tatt i bruk, kan jordmassene bearbeides ved masseutskiftning slik at naturlig nedbrytning vil skje.

På gravplass som er tatt i bruk og hvor fredningstiden er utløpt, kan enkeltgraver bearbeides med ulike løsninger som Kirkelig Fellesråd kan beslutte alene.

Kirkelig Fellesråd kan også beslutte å foreta masseutskiftning på større områder på gravplassen når fredningstiden er utløpt. For slik masseutskiftning forutsettes det at festerne har akseptert tiltakene og normalt at kommunen og bispedømmerådet har gitt sin tilslutning.

Motta vårt nyhetsbrev

Se hva din kommune kan spare